Zorg en begeleiding

Wij hebben aandacht voor alle kinderen (basiszorg) en bieden extra zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
In de groepen wordt handelingsgericht gewerkt volgens de 1-zorgroute. Voor de vakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling heeft de leerkracht groepsplannen opgesteld. In een groepsplan worden de leerlingen in drie subgroepen verdeeld: De basisgroep (regulier aanbod), de verdiepte groep (verkort en verdiept aanbod) en de intensieve groep. Deze leerlingen krijgen verlengde instructie en extra leertijd.
Voor elke subgroep beschrijft de leerkracht welke doelen hij wil bereiken met de leerlingen en hoe hij de lessen organiseert. De lessen worden volgens het IGDI-model (interactieve gedifferentieerde directe instructie) gegeven.
De groepsplannen worden twee keer per jaar op basis van toetsgegevens en observaties geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.  Dit wordt met de intern begeleider besproken. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Extra ondersteuning voor de leerlingen

Bij het bepalen of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, worden de volgende criteria gehanteerd:

• Voor groep 1/2: een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling op één of meerdere gebieden gerelateerd aan de Citotoetsen (IV/V of hoge I score) en observaties van de leerkracht.
• Voor groep 3 t/m 8: onvoldoende of zeer hoge scores op enkele opeenvolgende methodegebonden toetsen en/of een IV/V of hoge I score op de CITO toetsen.
• Gedragsproblemen die de ontwikkeling van de leerling verstoren en/of problemen opleveren voor de andere kinderen in de groep.
• Een lichamelijke handicap, die problemen op welk gebied dan ook oplevert of kan gaan opleveren.
• Een verstandelijke handicap.
• Sociaal emotionele problemen.

Zowel de kinderen die extra aandacht  nodig hebben, als de kinderen die meer aankunnen, krijgen extra ondersteuning. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het probleem. De hulp wordt in principe in de eigen groep gegeven door de eigen leerkracht op een van de volgende manieren:

• Verlengde instructie. Als de groep na instructie aan het werk gaat neemt de leerkracht één of enkele leerlingen apart aan de instructietafel om extra uitleg te geven. De verlengde instructie kan worden gevolgd door een vorm van begeleid oefenen.
• Extra instructie tijdens zelfstandig werken. Als kinderen zelfstandig bezig zijn met de leerstof (b.v. tijdens de weektaak) neemt de leerkracht één of meerdere leerlingen apart om specifieke problemen aan te pakken. Op deze manier kunnen ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben extra instructie krijgen.
• Als aanvulling op de extra instructie kunnen leerlingen extra oefenstof krijgen om tijdens zelfstandig werken met het specifieke probleem te oefenen of om met extra uitdagende leerstof aan de slag te gaan. Dit kan eventueel ook thuis (in overleg met de ouders).
• Eigen leerlijn. Als kinderen erg ver achter of juist voor zijn in hun ontwikkeling op één of meerdere terreinen, is meedoen met de groep niet (meer) mogelijk. Een leerling kan dan een eigen leerlijn krijgen met werk op eigen niveau.
• Hulpmiddelen gedragsproblemen. Als kinderen een tijdelijk gedragsprobleem hebben kan de leerkracht gebruik maken van hulpmiddelen zoals een beloningssysteem.

Als een leerling moeite heeft met de leerstof wordt in de groep extra ondersteuning gegeven. 

De leerkracht beschrijft in een groepsplan wie welk aanbod krijgt.
• Leerlingen die vóór zijn in hun cognitieve ontwikkeling krijgen naar behoefte ondersteuning d.m.v. extra uitdagende leerstof tijdens het zelfstandig werken.
• Indien een groepsleerkracht bij een leerling leer- en/of gedragsproblemen constateert waar meer voor nodig is dan de eerder genoemde ondersteuning, wordt door de leerkracht een handelingsplan opgesteld, eventueel in overleg met de intern begeleider.
• Indien nodig verricht de intern begeleider aanvullend onderzoek, doet een gerichte observatie en consulteert eventueel een externe deskundige.

De hulp die in het groepsplan staat beschreven wordt binnen de groep uitgevoerd. De leerkracht stelt de ouders op de hoogte. Na een afgesproken periode volgt een evaluatie. N.a.v. de evaluatie wordt, indien nodig, een vervolgplan opgesteld. In voorkomende situaties is, ter beoordeling van de intern begeleider, beperkt hulp mogelijk door een onderwijsassistent. Deze hulp kan binnen of buiten de groep plaatsvinden.

Indien de geboden hulp niet voldoende resultaat heeft, wordt gezocht naar andere mogelijkheden. We kunnen externe hulp raadplegen zoals logopedie, fysiotherapie, de onderwijsbegeleidingsdienst  of het schoolmaatschappelijk werk. Ouders/verzorgers worden hierbij betrokken.

 

 


 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies