Lesmethoden

Onderbouwd

'Onderbouwd' is een methode voor kleuters. Door het gebruik van deze methode werken we planmatig aan de brede ontwikkeling van kleuters. Door het gebruik van 'Onderbouwd' in de kleutergroepen leggen we een goede basis voor de doorgaande leerlijnen in de goepen 3 t/m 8: mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldorientatie en kunstzinnige orientatie.

Lezen

In groep 3 starten we met het methodisch leren lezen (aanvankelijk lezen). Overigens hebben de kinderen als kleuter de leesvaardigheden al voorbereid en zijn ze zelfs al met lezen gestart. In groep 3 werken we wat de leesdidactiek betreft met de nieuwste versie van de methode Veilig leren Lezen (VLL). We proberen de ouders van leerlingen uit groep 3 het hele schooljaar nauw te betrekken bij het leren lezen van hun kind. De leerkracht biedt de leerlingen steeds nieuwe woorden aan. De ouders kunnen hiermee aansluitend thuis met hun eigen kind oefenen. In groep 3 kunnen ouders ook van 8.30 uur tot 8.50 uur in de klas met hun kind aan de slag.

Vanaf groep 4 spreken we van voortgezet lezen. Het voortgezet technisch lezen doen we met de methode ‘Estafette’. Nu komt de overgang van voortgezet technisch lezen naar begrijpend lezen. We streven ernaar alle kinderen aan het eind van groep 5 op het hoogste niveau van technisch lezen te hebben. Zodat in de bovenbouw het accent echt kan liggen op begrijpend lezen. In de groepen 5 t/m 8 neemt het onderdeel Nieuwsbegrip XL met iedere week een actuele leestekst een belangrijke plaats in.
Schrijven

Het schrijfproces verloopt in groep 3 parallel aan het leesproces. De woorden die kinderen lezen, leren ze dan ook schrijven. Schrijven doen kinderen tot en met groep 8. Natuurlijk ‘schrijven’ mensen tegenwoordig meer op de computer dan op papier. Toch vinden we een goed leesbaar handschrift belangrijk voor onze kinderen. Daarom werken wij met de schrijfmethode ‘Handschrift’.

Taal/spelling

Ons taalonderwijs kent belangrijke elementen zoals taalontwikkeling, woordenschat, taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) en spelling. Leerlingen werken aan deze elementen in allerlei verschillende werkvormen. Behalve door het maken van opdrachten, dictees en lesjes, bouwen ze hun taalontwikkeling ook op in bijvoorbeeld kringgesprekken. We werken met de methode: 'Taal Actief'

Rekenen

In de kleutergroepen start het voorbereidend rekenen. Het methodisch rekenen start in groep 3. We werken met de methode ‘Alles telt versie 2’ . Deze methode zorgt ervoor dat leerlingen op verschillende niveaus toch klassikaal aan de slag kunnen door middel van dezelfde groepsinstructie. Na de instructie gaan de leerlingen zelfstandig aan de gang op hun eigen niveau. Het accent ligt bij ‘Alles telt' op oefenen, memoriseren en automatiseren. Voor informatie over Alles Telt kunt u hier klikken.

Wereldoriënterende vakken

De wereldoriënterende vakken die wij op school geven zijn: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek en verkeer. Voor deze vakken hanteren we moderne methoden (leerstof). Bij de wereldoriënterende vakken gaan we er vanuit dat kinderen een positief kritische instelling ontwikkelen ten opzichte van onze maatschappij. Door zich te oriënteren op maatschappelijke verschijnselen, gezien in een historisch perspectief, leren de kinderen dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor een leefbare multiculturele samenleving. De leerlingen moeten in deze lessen steeds relaties kunnen leggen met hun eigen ervaringen. De methoden die we gebruiken zijn, Speurtocht, de Blauwe Planeet, Natuniek en de Jeugd Verkeerskrant van VVN.

Engels

Engels is een wereldtaal en we zijn van mening dat kinderen hier al vroeg mee in aanraking moeten komen. Daarom beginnen we al in de onderbouw met de methode onderbouwd. In de midden- en bovenbouw werken we met de methode Join In.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies