Dalton

Karrepad, een Daltonschool   

In de woorden van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs, is Dalton 'geen methode, geen systeem, maar een invloed, een houding'. Het is dan ook begrijpelijk dat geen twee scholen die onder deze vlag varen op elkaar lijken. De mogelijkheden en de inbreng van leerlingen, ouders en leerkrachten zijn direct van invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Deze gegevens, die van school tot school sterk kunnen verschillen, vormen het uitgangspunt voor het schoolbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat de principes van het Daltononderwijs recht doen aan de behoeften van de leerlingen. De verschillen tussen kinderen (aanleg, tempo, interesse) worden serieus genomen en leerlingen kunnen door deze manier van differentiëren meer individuele aandacht krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar veel gebeurt op het gebied van onderwijs en opvoeding. Een plek waar kinderen niet alleen leren lezen en rekenen, maar ook de kans krijgen en gestimuleerd worden om zich te ontplooien in een prettige, veilige omgeving. In het verlengde daarvan vinden we het van belang de ouders/verzorgers van onze leerlingen volop mogelijkheden tot ouderparticipatie te bieden.

Karrepad is sinds 2006 een erkende Daltonschool. Alle leerkrachten zijn Dalton gekwalificeerd.  In het voorjaar van 2014 werd een nieuwe Daltonlicentie verkregen voor de komende vijf jaar. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.dalton.nl/daltononderwijs    

   

Daltononderwijs in de praktijk 

Op Karrepad is het leren samenwerken als een rode draad in allerlei activiteiten te herkennen. Het belang van samenwerking komt niet alleen bij sociale spelactiviteiten naar voren, maar maakt ook deel uit van het lesprogramma. Zo is bij onze realistische reken- en wiskundemethode het samen oplossen van problemen (leren van elkaar) een belangrijk onderdeel. Ook bij het tutorlezen, waarbij kinderen van groep 4 individueel begeleid worden door steeds dezelfde leerling uit groep 7, is samenwerken erg belangrijk.

Het begrip vrijheid hanteren wij als 'vrijheid in gebondenheid'. Dit houdt in dat de leerlingen rekening moeten houden met regels en afspraken die nodig zijn voor een goed functionerende groep. Binnen bepaalde grenzen ontstaat zodoende genoeg houvast voor het leren hanteren van vrijheid, bijvoorbeeld in de keuze van activiteit, lesmateriaal en werkplek of het al dan niet met iemand samen werken.

Zelfstandigheid vatten wij op in de ruimste zin van het woord. In de onderbouw begint zelfstandigheid met zelfredzaamheid, bijvoorbeeld bij het aan/uitkleden en opruimen. In de hogere groepen verwachten we meer inzet vanuit de kinderen zelf. We proberen de leerlingen geleidelijk steeds meer zelfverantwoording bij te brengen in hun streven naar het hoogst haalbare resultaat. Hierbij werken we met gedifferentieerde taken. Vanaf groep 5 leren de kinderen zelf hun taakwerk te plannen en ervoor te zorgen dat het werk af komt.

 

                                                             

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies