Medezeggenschapsraad

 

Via de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over wat er op school gebeurt. De MR van Karrepad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Een lid zit maximaal vier jaar in de Raad. Daarna vinden er verkiezingen plaats. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

De MR bestaat op dit moment uit:

De ouders:

Gerben Wilbrink (voorzitter), Janneke Carmelia (secretaris), Petra van der Hart, Marten Bult en Michiel Koelman.

De leerkrachten:

Laurien Boerema (groep 3A), Karin Kuipers (groep 5C en 6A), Anita van der Pers (Kikkers), Olaf Wessels (groep 7A) en Wendy Bernardus (groep 4B).

In de afgelopen jaren is de MR betrokken geweest bij onderwerpen zoals de professionalisering van de Tussen de Middag Opvang en de voortgang van de Verlengde Schooldag, de nieuwbouw aan de Molukkenstraat, de gang van zaken rondom de sluiting van de locatie Van Oldenbarneveltlaan en advisering betreft de groepsindeling. Voortdurende aandacht is er ook voor het behoud van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school, een gezonde financiële positie en voor een actieve inbreng van ideeën naar Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2), waarvan de school deel uitmaakt.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

De MR heeft drie soorten rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Bijvoorbeeld over de financiën, belangrijke verbouwingen van de school, het beleid ten aanzien van het onderhoud of de organisatie van de school, de taakverdeling van de schoolleiding en deelname aan onderwijskundige projecten. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Het schoolbestuur kan afwijken als dat goed wordt gemotiveerd.

Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur mag zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Te denken valt daarbij aan de schooltijden, verandering van de onderwijskundige doelstellingen, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en de informatievoorziening tussen school en ouders en de fusie met (een onderdeel van) een andere school.

Door het initiatiefrecht mag de MR zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur daar aandacht aan moet besteden. Het schoolbestuur moet daarop reageren.

Wanneer vergadert de medezeggenschapsraad?

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De bijeenkomsten worden aangekondigd via de Nieuwsbrief en zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen is meestal de directeur aanwezig die de MR op de hoogte houdt van lopende en nieuwe zaken. Daarnaast komen geregeld werkgroepen van de MR bijeen die zaken onderzoeken en inbrengen in de vergadering. Deze groepen richten zich bijvoorbeeld specifiek op: de Tussen de Middag Opvang, de aanpassing van de schooltijden, de verkeersveiligheid en communicatie.

Meer informatie:

Nieuws uit de vergaderingen wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Notulen zijn nu nog voor inzage op te vragen maar zullen in de toekomst verschijnen op de vernieuwde website. Voor informatie en contact met de Medezeggenschapsraad kunt u mailen met: mr@karrepad.o2g2.nl.

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies